CT 1 (1982)
CT 10 (1991)
CT 26 (2007)
CT 34 (2015)

Tijdschrift voor de geschiedenis van de kartografie
Journal for the history of cartography in the Netherlands

Beginpagina / Home page (english)


Barent Langenes Stichting

Caert-Thresoor wordt uitgegeven namens de Barent Langenes Stichting, gevestigd in Middelburg, maar kantoor houdende te Lisse. De redactie van Caert-Thresoor opereert onafhankelijk van het Stichtingsbestuur; de wettelijke aansprakelijkheid van de redacteuren wordt echter via de Stichting beperkt door de wettelijke regels die hierop van toepassing zijn. De oude naam voor de Stichting luidde Stichting Ondersteuning Caert-Thresoor, maar deze is, nadat het Bestuur op 20 november 2006 tot naamswijziging had besloten, per 23 maart 2007 notarieel gewijzigd in Barent Langenes Stichting. De naam van de Stichting refereert aan de atlas van Barent Langenes, uitgegeven in 1598 in Middelburg. Van deze atlas is in 1995 bij de drukker van Caert-Thresoor (Drukkerij Vis te Alphen aan den Rijn) een facsimile-uitgave verschenen.

Het doel van de stichting wordt in artikel 2 van de Stichtingsstatuten als volgt omschreven:

  De stichting heeft ten doel:
  a. het in Nederland en in BelgiŽ verspreiden van kennis en onderzoeksresultaten op het gebied van de geschiedenis van de cartografie van de Nederlanden en de toenmalige koloniŽn, waartoe behoren de werkzaamheden van cartografen, instituten en ondernemingen gevestigd in die gebieden en de karteringen van het grondgebied daarvan, in de meest ruime zin;
  b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het uitgeven van een tijdschrift, het (mede-) organiseren van studiedagen en andere activiteiten en daarvoor de middelen te verkrijgen.
Het Stichtingsbestuur wordt gevormd door:
  Dr. P.C.J. van der Krogt (voorzitter),
  Dr. E. Heere (secretaris)
  Dhr. S.P.P.M. Quirijnen (penningmeester)
  Drs. E.M. Smit en
  G.G.J. Boink (namens de redactie van Caert-Thresoor).
De statuten van de Stichting kunnen worden ingezien via de Kamer van Koophandel (K.v.K.nr. 30179903) en na verzoek aan de secretaris. Het financieel jaarverslag kan worden opgevraagd bij de penningmeester. Tenminste ťťn lid van het Stichtingsbestuur wordt geacht plaats te nemen in de redactie van het tijdschrift Caert-Thresoor.

In principe worden de dagelijkse uitgaven voor de samenstelling, uitgave en distributie van het blad bestreden met de inkomsten van abonnees en adverteerders. De Stichting kent geen winstoogmerk, maar streeft naar een algemene reserve ter grootte van een half jaar omzet. Deze reserve is op dit moment niet voorhanden. De Stichting Historische Cartografie van de Nederlanden verleende meermaals een bijdrage in de kosten van Caert-Thresoor op grond van haar doelstellingen, maar is daartoe niet verplicht.

Het aanvragen van subsidies wordt in principe slechts in zeer bijzondere gevallen overwogen, daar het Stichtingsbestuur van mening is dat Caert-Thresoor slechts bestaansrecht heeft als de abonnees voor het tijdschrift de minimaal benodigde prijs willen betalen. Hierbij dient te worden aangetekend dat de redactie geen vergoeding ontvangt voor haar werk of de kosten, die daarvoor worden gemaakt. Slechts op deze manier is de Stichting in staat de abonnementsprijs onder de prijs van vergelijkbare tijdschriften te houden. De omvang van het tijdschrift bedraagt 32 bladzijden in kleur, viermaal jaarlijks. Dit laatste onder voorbehoud van voldoende fondsen en artikelen van het vereiste niveau.

Inlichtingen betreffende de inhoud van Caert-Thresoor en daarmede samenhangende kwesties worden verstrekt door het redactiesecretariaat. De contactgegevens van het secretariaat vindt u op de beginpagina.
Informatie over de Barent Langenes Stichting wordt verstrekt door:
Drs. E.M. Smit, marleensmit@gmail.com.

Bankrekeningnummer van de Stichting: NL19 ABNA 0408 5794 47 op naam van de Barent Langenes Stichting te Lisse.


Laatst bijgewerkt: 2018-02-04